มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต >>> รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

✅ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2565

 

Screenshot 2022-04-01 093831.jpg

>>>

 

 

 one stop service รอบ 3

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
...................................
ONE STOP SERVICE
#รอบ 3 #ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2565
 
 ปฏทนการรบสมคร       คณสมบตเฉพาะสาขาวชา
 คาธรรมเนยมการศกษา    สมครเรยน