เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงเยาว์ ประสมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความเป็นมืออาชีพ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำผลงานทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ตั้งแต่เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก 19107 คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความเป็นมืออาชีพ การทำผลงานทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,คณะครุศาสตร์ ร่วมถึงคณาจารย์ที่มีตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ให้เกียรติเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันดังกล่าว

เขาตรวจเยยม วจก. 3