เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและด้านดิจิทัลของนักศึกษา ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กลุ่มที่ 1 นักศึกษาภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 12.30 – 16.00 น. และกลุ่มที่ 2 นักศึกษาโครงการ กศ.บป. ตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ MS Teams โดยมี อาจารย์ เดชา สีดูกา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร กล่าวเปิดโครงการ และวิทยากรในการดำเนินโครงการ อาจารย์สุณัย รัตนอินทนิล เป็นวิทยากรอบรม การเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษ CEFR และคุณภูมิสถิตย์ เมตตาจิตร เป็นวิทยากร การเตรียมความพร้อมในการสอบทักษะดิจิทัล ให้ความรู้แก่นักศึกษาในกิจกรรมการอบรมครั้งนี้.

ขาว PR. มกราคม 65 018