ขาว PR. มกราคม 65 016

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประกวดทักษะ

เส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ (HR Coaching by Pro Coach) ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2565 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ (HR Coaching by Pro Coach) ครั้งที่ 4 ในการแข่งขันทักษะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (การเป็นวิทยากรด้าน HR ) ระดับมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยอาจารย์สุรเดช ทองแกมแก้ว และคณาจารย์ นำนักศึกษาจำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวนิชาภา หวันกะมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ห้อง ภ.บทม.612 และนายณัฐวุฒิ พรมโสภา นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง บทม.642 ซึ่งนักศึกษาทั้งสองคนได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดในครั้งนี้.