บรการวชาการประชาสมพนธ เดอนมกราคม 2565 1

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม

ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดประชุมแผนดำเนินงานวิศวกรสังคม ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต  ผ่านทางการประชุมออนไลน์ google meet โดยอาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ ได้รายงานผลการดำเนินโครงการ ในไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64) ชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน และกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.65) รวมทั้งเปิดเวทีให้นักศึกษาวิศวกรสังคม ของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ใช้ทักษะการเป็นวิศวกรสังคม ทั้งการเป็น นักคิด นักสื่อสาร นักประสานงาน และนักนวัตกรรม ผ่านเครื่องมือวิศวกรสังคม ทั้ง 5 เครื่องมือให้เกิดประสิทธิภาพในการนำองค์ความรู้ ความเข้าใจสำหรับการทำงานร่วมกับพื้นที่บริการวิชาการ และโครงการของสาขาวิชาฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด.