เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดกิจกรรมผ่านระบบ Online Google Meet โดยนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ห้อง ภ.บทม.613 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจโรงแรมในเขตพื้นที่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ โดยการอบรมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ ที่ได้นำผลการประเมินความต้องการจำเป็นตามกระบวนการ ADDIE Model มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการ กล่าวเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล วงศ์เสรี รองประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และกล่าวรายงานโดย นายประกอบศักดิ์ ประดิษฐ์เจริญ ประธานโครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณบุญฤทธิ์ การุณเมธี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และ คุณสุปรียา หาญชนะ ผู้จัดการโรงแรมเจเจ บังกะโล ให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA Plus+ ร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักศึกษาและพนักงานโรงแรมในเขตพื้นที่เกาะพีพี รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 65 ท่าน.

ขาว PR. มกราคม 65 013