ประชาสมพนธ เดอนมกราคม 2565 1

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดทำกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาด้านสมรรถนะและทักษะทางวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ (HR Coaching by Pro Coach) ครั้งที่ 4 ในการแข่งขันทักษะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (การเป็นวิทยากรด้าน HR) โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้นำเสนอทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ในหัวข้อการทำงานในยุค NEW NORMAL เพื่อผ่านกระบวนการคัดเลือกและให้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในการเป็นตัวแทนสาขาวิชาฯ จำนวน 2 คน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ซึ่งจะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต่อไป