เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 และวันที่ 25-26 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยนักศึกษาโครงการ กศ.บป.
ห้อง ภ.บทม. 611 ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมย่อย หลักสูตรพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษระยะสั้น สำหรับพนักงานบริษัทเอกชน และผู้สนใจ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โดยมี ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ทิพยรส เป็นประธานเปิดโครงการ
มีวิทยากร พนักงานบริษัทเอกชน
ผู้ที่สนใจ และนักศึกษา ห้อง ภ.บทม. 611 เข้าร่วมโครงการ
ณ ห้องอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ผ่าน Google Meet
ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1oV4qf9GDqsx-oc3mCKCtCgy3j3KfB472/view?usp=sharing
ขาวประชาสมพนธ เดอนมกราคม 2565