01

 

#วจก. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความเป็นมืออาชีพ หัวข้อ “การขอตำแหน่งผลงานทางวิชาการ : งานวิจัยเพื่อสังคม” (การเขียนงานวิชาการรับใช้สังคมตามกำหนดของ กพอ. 7 ข้อ)

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความเป็นมืออาชีพ กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ หัวข้อ “การขอตำแหน่งผลงานทางวิชาการ : งานวิจัยเพื่อสังคม (การเขียนงานวิชาการรับใช้สังคมตามกำหนดของ กพอ. 7 ข้อ)” โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดา ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ผศ.ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/BUDXzdNSTqUuQozBA