2021 10 19 101137

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตร " HOW TO BE A YOUTUBER (STEP-BY-STEP FOR BEGINNERS)"

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " HOW TO BE A YOUTUBER (STEP-BY-STEP FOR BEGINNERS)" ผ่านระบบ ZOOM จัดโดยศูนย์พัฒนาสมรรถนะและฝึกอาชีพมาตรฐานวิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ภาพเพิ่มเติม
https://photos.app.goo.gl/6CmzggiAL3QvtPaV6