IMG 2331

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย อาจารย์เดชา สีดูกา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ / อาจารย์กชพร ชื่นจันทร์ / และ อาจารย์สิรินทรา สังข์ทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการบริการ ร่วมกับ บริษัท Shopee จัดอบรม Online Marketing Webinar ในหัวข้อ "E-commerce After Covid-19“ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการบริการ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาในด้านของการตลาดและเทรนด์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค New Normal ณ ห้อง 19408 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 2356

IMG 2360

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/RTE7HrkMV29j8AvK7