เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดอบรมการสอบภาษาอังกฤษ CEFR คณะวิทยาการจัดการ ให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปีของคณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ Live สดทาง facebook ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย อาจารย์วริสา ราชกิจชอบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนสอบภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย

 001

01

129662

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

 https://photos.app.goo.gl/iaXo9JtN4pVp2BdT7