เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการสร้างเครือข่ายนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ อบรม เครือข่ายสโมสรนักศึกษาเพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วม

ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณพนิดา กิตติเวช ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะสิเหร่ร่วมใจพัฒนา เป็นวิทยากร ฝึกอบรม "การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ" ให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1-4 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะร่วมกับชุมชน ณ ห้อง CONFERENCE ROOM (19106) ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 2213

 IMG 2076

IMG 2094

IMG 2127

 

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/4kTzwVgTERkm6EUG6