ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความเป็นมืออาชีพ

กิจกรรม การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ สู่การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริหารจัดการที่เป็น โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการ

   วันที่ 2 กันยายน 2563 กิจกรรมเยี่ยมชมพื้นที่การบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ชุมชนบ้านคลองบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา

เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน ชมสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน น้ำตกเต่าทอง ถ้ำ และร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติทำสบู่จากผึ้ง โดยมีผู้นำชุมชน และตัวแทนชุมชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

   วันที่ 3 กันยายน 2563 กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 2561-2565 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน การแบ่งกลุ่มทำ Workshop และนำเสนอผล โดยมี ดร.รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ กล่าวเปิดโครงการ และ นายฉัตรชัย มีพฤกษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ณ ห้องประชุม โรงแรม BLUESOTEL SMART KRABI จังหวัดกระบี่

   วันที่ 4 กันยายน 2563 กิจกรรมเยี่ยมชมพื้นที่บริการวิชาการ บ้านบางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เยี่ยมชมสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ้านบางทอง การจัดการธุรกิจ ผู้ประกอบการ Home Stay การประกอบธุรกิจการล่องแพ และการประกอบธุรกิจทางการเกษตร (Smart Farmer) ของชุมชนบ้านบางทอง ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดทำโครงการบริการวิชาการ โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ ตัวแทนชุมชน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำรวจพื้นที่ชุมชน สภาพปัญหาของชุมชน เพื่อหาแนวทางในการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนบ้านบางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

IMG 1603

IMG 1516

IMG 1661

IMG 1652

IMG 1923

IMG 1911

IMG 2063

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/PUYBKK47Anzp77t87

https://photos.app.goo.gl/nn2hATFjub8H6ZEJ6

https://photos.app.goo.gl/WEsFyXYTnLQqKNgt6