117385314 3358214137570175 6990397420263881286 o

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2563  ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม “สัมมนาบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมแคแสด 3,4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งการจัดกิจกรรมสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การสัมมนา “แนวปฏิบัติเพื่อลดปัญหาการ  Drop Out ของนักศึกษา และ นโยบายมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา” โดย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และ นางพวงทิพย์ รักแต่งาม หัวหน้าสำนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / การบรรยายในหัวข้อ “การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษา” โดยรักษาการผู้อำนวยการ  กิจกรรมดังกล่าว จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต

 

117408324 3358214234236832 5976861176911297585 o

117252406 3358213930903529 711689704007493815 o

117375074 3358213240903598 3321760568215452423 o

 

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

https://photos.app.goo.gl/hYSjNVpMv62jdzQ49