116562009 3337975139594075 4616529128314307096 o

116846760 3337974132927509 2147658284144803572 o

 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ (ออนไลน์) หัวข้อ “โลกไซเบอร์กับความสุ่มเสี่ยง เรื่องจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร” ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ และระบบถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ www.pkru.ac.th โดยวิทยากร รศ.ยืน ภู่วรวรรณ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ   ม.เกษตรศาสตร์ จัดโดย คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

116900377 3337974452927477 2376395297183026154 o

117230088 3337973556260900 4407923525433832297 o

 

คลิกดุภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/HhVgXcYhexXe5HSd8