121822

 

 

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต โดย ผศ.มยุเรศ  ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (วจก.Active action) กิจกรรม อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ วจก. คิด+ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค New Normal จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยวิทยากร อ.ดร.สิริกัญญา มณีนิล สำนักเทคโนโลยีการศึกษา หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช บรรยายให้ความรู้ เรื่อง หลักการออกแบบและการทำสื่อ Infographic ให้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

 

 

121831

121819

 

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/Sjc7ntUVCLur89L87