2020 07 23 193753

 

ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฏาคม 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ผศ.มยุเรศ  ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (วจก.Active action) กิจกรรม อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ วจก. คิด+ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค New Normal จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยวิทยากร ผศ.ดร.นิพนธ์ บริเวธานันท์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บรรยายให้ความรู้  เรื่อง เตรียมพร้อมออนไลน์ในสไตร์ของตนเอง  / จิตวิทยาการจดการเรียนการสอนออนไลน์ และกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนสอนไลน์ในยุค New Normal / เครื่องเมือในการเตรียมการสอนออนไลน์ / แนะนำเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ / กระดานถามตอบออนไลน์ (Padlet) /เทคนิคการทำโพลด้วยโปรแกรมออนไลน์ (Mentimeter) และ Questions and Answers 

 

2020 07 23 190610

2020 07 24 211806

 


คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/UhjKSudZ3DVjj5EbA