การจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มีความรู้และสามารถพัฒนาสื่อในการสื่อสารกับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการได้ในทุกสถานการณ์ดังเช่นขณะนี้ที่เกิดสถานการณ์ Covid 19 ส่งผลให้นักศึกษาเรียนออนไลน์เป็นหลัก โดยในกิจกรรมนี้ รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปี 2563 การอบรมได้เชิญวิทยากร ได้แก่ นายอนันตศักดิ์ วารีศรี นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็น 1 ในทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขัน การประกวด Animation ในโครงการ EGAT Animation Awards 2019 ภาคใต้ จัดโดย การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย(กฟฝ.) และ นายปณิธิ หิรัญวัฒนะ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้จัดโครงการ กล่าวว่า การจัดอบรมเรื่องการใช้เทคโนโลยีให้กับสโมสรนักศึกษา โดยเล็งเห็นว่ามีนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่เก่งด้านเทคโนโลยีไปคว้ารางวัลการแข่งขันระดับประเทศ จึงอยากดึงศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถนำมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆ การจัดอบรมครั้งนี้จึงมีลักษณะเพื่อนสอนเพื่อน ในการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการผลิตคลิปวิดิโอ การทำ CG เพื่อตกแต่งฉากหลังในการพูดคุยกับน้องๆ นักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ การทำเฟสบุ๊คไลฟ์ รวมถึงเทคนิคการใช้สื่ออื่นๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากสโมสรนักศึกษา ในการเรียนรู้โปรแกรมต่างๆ ซึ่งหลังจากอบรมทางสโมสรนักศึกษาก็จะมีการผลิตผลงานเผยแพร่ทางเฟสบุ๊คเพื่อใช้เป็นสื่อเพื่อสื่อสารกับน้องปี 1 รวมถึงปี 2-4 ต่อไป

IMG 9014

IMG 9018

 

IMG 9020

IMG 9024

 

https://photos.app.goo.gl/fNKAh7bD2LNEXUWV9