2020 07 16 134149

ระหว่างวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 – 21 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จากชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต คุณกรวิชิต จะปิน บรรยาย เรื่อง VISA และ WORKPERMIT / คุณชิดชนก แสงรัตน์ บรรยาย เรื่อง กฏหมายแรงงาน / คุณวรพงษ์ บุญเนื่อง บรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ / คุณเสาวลักษณ์ ไอยสูรย์ บรรยาย เรื่อง การจัดทำผังองค์การ / คุณธราพงษ์ เดชอักษร บรรยาย เรื่อง ประกันสังคม โปรแกรมเงินเดือน เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาษี เงินได้ ณ ห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet และ ห้อง 19308 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 8878

IMG 8901

IMG 8954

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/iPb3MYSpPtSFX7Mv7