เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการจัดการ กิจกรรม การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ (Knowledge Management : KM. MS.PKRU) เรื่อง การใช้เสียงในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้แก่คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 40 ท่าน ณ โรงแรม เดอะพาโก้ภูเก็ต โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา ในการนี้ ได้รับเกียรติจากครูแก้ว The Voice เป็นวิทยากรในโครงการ

  IMG 2409

IMG 2412

IMG 2876

IMG 2845

IMG 2797

IMG 2608

IMG 2741

 คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่