IMG 7800

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการ วจก.Active action อบรมการเขียนเรซูเม่ อบรมภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการ
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และ กล่าวรายงาน โดย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 500 คน จากทั้งหมด 8 หลักสูตร ของคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม

กิจกรรมโครงการฯ มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ หัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์ธนกฤต จันทร์แสง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / หัวข้อการเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน พร้อมทั้ง Work shop โดย คุณกฤตภาส ณ พัทลุง จากบริษัทซูปเปอร์ เรซูเม่ จำกัด และ หัวข้อภาษาอังกฤษเพื่อการสอบและการทำงาน โดย อาจารย์วริสา ราชกิจชอบ (ครู ปัท) ติวเตอร์สอบ TOEIC และวิทยากรมืออาชีพ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านทักษะการทำงาน ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อใช้ในการสอบและการทำงานจริง และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้สามารถประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทำงาน

IMG 7587

IMG 7611

IMG 7601

IMG 7618

IMG 7631

IMG 7650

IMG 7694

IMG 7689

IMG 7704

IMG 7759

IMG 7768

 IMG 7783

IMG 7810

IMG 7826

IMG 7829

 

 

 >>  คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/pi3U2D9PMHbGhAkq8