4 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมสัมมนา "การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) รุ่น 58 จำนวน 80 คน โดยได้รับเกียรติจากท่านวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้ายงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้อง CONFERENCE ROOM1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อใ้ห้นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2. เพื่อให้นักศึกษา และบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความรับผิดชอบในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าใจในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้

IMG 6410

IMG 6433

IMG 6435

IMG 6419

IMG 6437

IMG 6421

 IMG 6430

IMG 6443

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/74TmmaaCAGw9kVM19