ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฏาคม 2562 อาจารย์ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ตัวแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายอนุศักดิ์ เดชแก้ว เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ผู้ผิดชอบงานกิจการนักศึกษา และ ทีมงานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการเครือข่ายนักศึกษา วจก.5+2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 8 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การทำงานเป็นทีมนักศึกษา รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจกรรมนักศึกษา 

โดยในวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 พิธีเปิดโครงการ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี /กิจกรรมบรรยาย เรื่อง ผู้นำในยุค 4.0 โดย นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี / กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมบรรยาย เรื่อง งานประกันคุณภาพในสถานศึกษา โดย ดร.เบญจวรรณ คงขน รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและวิจัย / กิจกรรมนำชมมหาวิทยาลัย และเรือนไทย 4 ภาค กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ และ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมนักศึกษา

เครอขายมรภ.สราษฯ1 ๑๙๐๗๒๘ 0028

เครอขายมรภ.สราษฯ1 ๑๙๐๗๒๘ 0001

เครอขายมรภ.สราษฯ1 ๑๙๐๗๒๘ 0006

เครอขายมรภ.สราษฯ1 ๑๙๐๗๒๘ 0026

เครอขายมรภ.สราษฯ1 ๑๙๐๗๒๘ 0012

เครอขายมรภ.สราษฯ2 ๑๙๐๗๒๘ 0027

 

วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 กิจกรรมบรรยายและฝึกปฏิบัติ วิถีชีวิตชุมชนคนกะแตะ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น /
กิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมชุมชนตลาดเย็น ศาลเจ้า ณ บ้านดอน (ศึกษาวัฒนธรรมชุมชน ชมตลาดเย็น) / กิจกรรมบรรยาย เรื่อง บ้านดอน ดินแดนคลองร้อยสาย /

 เครอขายมรภ.สราษฯ3 ๑๙๐๗๒๘ 0006

เครอขายมรภ.สราษฯ3 ๑๙๐๗๒๘ 0018

 

วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 กิจกรรมบรรยายธรรมชาติเขื่อนรัชประภา / สรุปองค์ความรู้ และ พิธีปิดโครงการ มอบของที่ระลึก และร่วมถ่ายภาพหมู่

เครอขายมรภ.สราษฯ4 ๑๙๐๗๒๘ 0024

เครอขายมรภ.สราษฯ4 ๑๙๐๗๒๘ 0013

 เครอขายมรภ.สราษฯ4 ๑๙๐๗๒๘ 0030

 

 คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/vUtA2fpHEosmxvMt8