เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2562 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการอบรมนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 รุ่น 59 จำนวน 68 คน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กรกฏาคม 2562 ณ ห้อง LECTURE ROOM (19305) ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์สุชาติ พึ่งมั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวเปิดโครงการ

ในการนี้ ได้รับเกรียติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหลายท่าน มาให้ความรู้แก่นักศึกษา ประกอบด้วย นายสุกิจ วรรณมณี และนางสาวจันทิมา นางทอง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท เน็ทเวิร์ค แอ็ดไวเซอรี่ ทีม จำกัด (สำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดภูเก็ต) วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) : การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (Quickbook) / นายชัยวัฒน์ วงศ์เพชรอติคุณ วิทยากรภาคเอกชน บรรยาย หัวข้อ การเตรียมตัวสู่โลกแห่งการทำงานและเคล็ด (ไม่) ลับสู่ความสำเร็จ / นางสุภาพร บุญแทน นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บรรยาย หัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับนักบัญชีอาเซียน / นางสาวกาญจนา มุณีอุปถัมป์ นักวิชาการพาณิชย์ และนางปิยวรรณ กะระวะสูตร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ (กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) บรรยาย หัวข้อ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) : การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing / นางปิยวรรณ กะระวะสูตร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ (กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) บรรยาย หัวข้อ Update ความรู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและงานบริการของกรม

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพและนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 2.เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

 S 9076789

S 9076778

IMG 5985

IMG 5989

IMG 5989

IMG 5991

IMG 6009

IMG 6003

IMG 6023

IMG 6027

 

 คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

https://photos.app.goo.gl/irTeaMkje5tTWev87