pkru hrm 20 jun 2019 1

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (HRM) จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา (การจัดการความรู้ และพัฒนาการเรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษา) โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิด กล่าวรายงาน โดย ผศ.เอกพล วงศ์เสรี รองประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา และ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้นิเทศงาน และตัวแทนสถานประกอบการ เข้าร่วมทั้งสิ้น 82 คน ณ ห้องประชุม Conference Room 1 (19106)  อาคารคณะวิทยาการจัดการ

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาให้มีเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และผู้นิเทศงานของสถานประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของสหกิจศึกษาเพิ่มมากขึ้น
4.เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา และเข้าสู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน

 DSC 0057

DSC 0043

pkru hrm 20 jun 2019 5

pkru hrm 20 jun 2019 14

DSC 0189

DSC 0236

DSC 0253

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่   https://photos.app.goo.gl/J5MqxFVbBJtFoScM7