Short Film : ปลายทาง 

ผลงานภาพยนตร์สั้น การสื่อสารรณรงค์หยุดสูบบุหรี่ไฟฟ้า จัดทำโดย นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต  
 
2018 12 07 171304