Gen C Reporter นักศึกษานิเทศศาสตร์ (กศ.บป.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จะพาไปศึกษาขนมอังกู๊หรือขนมเต่า เป็นขนมโบราณของคนเชื่อสายจีนฮกเกี่ยน มักใช้ในงานไหว้เจ้า และใช้ในงานมงคล ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต