ผลงานนักศึกษา โฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเทียวจังหวัดภูเก็ตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต >>>มาต๊ะภูเก็ต Ma Tah Phuket , (Welcome to Phuket, Thailand)