ผลงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  ม.ราชภัฏภูเก็ต โฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ต เรื่อง "มาภูเก็ต เที่ยวไหนดี"