ชวนคลิกชม Kiddee idol - ลดอ้วนลงพุง ผลงานน่าสนใจของน้อง ๆ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่จะทำให้คุณหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น