1

 

ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรม “Cloud Security, Monitoring Framework and itil” โดยมี ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วยผู้บริหารสำนักฯ และบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี (IT) เข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นายทิวากร แตงอ่อน จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้