1

ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2559 ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรม นศท. สร้างวินัย ปลูกจิตอาสา ร่วมเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 และศิษย์เก่า นศท. เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ปลูกฝังการมีคุณธรรม สู้งาน และการมีจิตอาสา สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีความรักในระบอบประชาธิปไตย มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัยและสังคมต่อไป