mk 04

 

     วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (Marketing PKRU) จัดอบรม “เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทางการตลาดเพื่อการเขียนแผนการตลาด” โดยมี ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว ประธานสาขาวิชาการตลาด เป็นประธาน ร่วมด้วย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรม ณ ห้อง 1332 อาคารเพชรภูมิภัฏ ม.ราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ ประธานหลักสูตรการตลาด ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยากร

mk 02

mk 03

mk 01

 

CR. เนื้อหาและภาพข่าวจาก PRPKRU