stu 3

    วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิยาการจัดการ ร่วมประชุมกับคณาจารย์ และ ทีมสโมสรนักศึกษา (ครั้งที่ 2/2560) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น

stu 4

 

stu 1stu 2