1500423560736

      โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 – 2564 คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม The Briza Beach Resort Khao Lak จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 18 -20 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

2363

รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

20245801 1877868572462618 141121909215170540 n

อาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

20228810 1877868715795937 3673343123879585654 n

20228543 1877868809129261 2622650502482098351 n

19959061 1877868692462606 5520957066708104588 n

1500423610221

20108545 1877869649129177 3260267095032635236 n

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด