S 4038695

           สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำทีมโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเครือข่ายความร่วมมือคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ (วจก.5+2) ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560  ที่ฐานการเรียนรู้ วิถีโหนด นา คลอง คน ตำบลรำแดง อ.สิงหนคร  จังหวัดสงขลา  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

S 4038697

S 4038699