001

               รศ. ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการ พร้อมคณะผู้บริหาร และประธานสาขาวิชา ประชุมร่วมกันเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ กิจการนักศึกษา การวางแผนงบประมาณ และการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 และสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน ให้สมกับเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กรสร้างสุข ในวันที่ 14 ก.ค. 2560 ณ ห้องประชุมคณะฯ