comart3

 

    คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดประตูสู่อาเซียน ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารอย่างบูรณาการ ณ ประเทศสิงคโปร์ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2560

comart4