pkru moving forward jul 2017 pics 10 20170706 1538622501

     คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร” โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.บัณฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยอาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560

     การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่านร่วมบรรยายในหลายหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ ประวัติและพัฒนาการจากวิทยาลัยครูสู่การเป็นมหาวิทยาลัย ทิศทางการขับเคลื่อน ม.ราชภัฏภูเก็ตสู่อนาคต ปาฐกถาธรรม เรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน” โดย พระครูสุธรรมสาธก เจ้าคณะตำบลนาข้าวเสีย จ.ตรัง การบรรยายพิเศษ เรื่อง "จากวิทยาลัยครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต" โดย รศ.สมชาย สกุลทัพ อดีตรองอธิการบดี และนายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางอุดมศึกษาไทยในทศวรรษหน้า” โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การบรรยายพิเศษ เรื่อง "เดินทางอย่างไทยในเวทีโลก" โดย ผศ.ปราณี สกุลพิพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม การบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายที่ควรรู้ในการปฏิบัติงาน” โดย นายบัณฑูร ทองตัน อัยการเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงานภาค 8 ภูเก็ต กิจกรรมสานสัมพันธ์ โดย ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ยอแสงรัตน์ ร่วมด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การปรับยุทธศาสตร์ Reprofiling" โดย รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย

pkru moving forward july 2017 1

 

pkru moving forward july 2017 2

"พระครูสุธรรมสาธก เจ้าคณะตำบลนาข้าวเสีย จ.ตรัง"

 

pkru moving forward july 2017 3

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

pkru moving forward july 2017 7

รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

CR. เนื้อหาและภาพข่าวจาก PRPKRU