213834

                ผศ.วัชรี หิรัญพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์นิติพงษ์ ทนน้ำ ผู้ช่วยเลขานุการและประสานงานคณะทำงานการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560-2564 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต เวลา 08.30-16.30 น. ได้รับเกียรติจาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมและเน้นย้ำว่า “กำลังคนมีความสำคัญมาก หากกำลังคนด้อยการพัฒนา การขับเคลื่อนงานส่วนอื่นๆ ก็ยากที่จะพัฒนาด้วยเช่นกัน ดังนั้นเมื่อภูเก็ตได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวให้เป็นเมืองน่าเที่ยว 1 ใน 10 ของโลก การพัฒนากำลังคนเพื่อเข้างานบริการเป็นเรื่องสำคัญ ที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ การขับเคลื่อนแผนจึงเป็นหน้าที่และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและได้รับการยอมรับในกลุ่มอาเซี่ยน”

               นายจิตรพงศ์ พุ่มสะอาด นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ “ทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด” จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาฯ ปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นตอนนี้ คือ การผลิตแรงงานไม่ตรงกับความต้องการ และมีคุณภาพไม่ตรงกับความคาดหวังของผู้ประกอบการ ในขณะที่ผู้ประกอบการเองปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ดังนั้นจากสถานการณ์แรงงานจึงต้องการกำลังคนที่มีความเป็น specific มากกว่าแรงงานทั่วไป” ซึ่งภาคการศึกษาเองต้องการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน แต่การขาดฐานข้อมูลแรงงานที่เชื่อมโยงกันในภาพรวม ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้หลักสูตรการศึกษาผลิตคนออกมารองรับได้ยากด้วยเช่นกัน

               การขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560-2564 ในวันนี้ มุ่งเน้นการระดมความคิดเห็นเพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพใน 3 กลุ่มผู้ประกอบการนำร่อง ประกอบด้วย การพัฒนากำลังคน (1) ด้านมารีน่า ท่าเทียบเรือ (2) ด้านการท่องเที่ยวในภาคธุรกิจการโรงแรม และ (3) ด้านบริการสุขภาพและสปา โดยยุทธศาสตร์ชาติต้องการพัฒนากำลังคนใน 6 ด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน การท่องเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน อุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาระบบขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ซึ่งพบว่าความสอดคล้องกับการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Reprofiling) ในด้านการผลิตและพัฒนาครู ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรและอาหาร และด้านการเป็นผู้ประกอบการ