เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้บริหารจากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดภูเก็ต ในโครงการความร่วมมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนตามมาตราต่างๆ โดยมุ่งให้ความรู้แก่บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ตลอดปีการศึกษา 2563

393532