วันที่ 28 ต.ค.63 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ห้อง นศบ.60 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในจังหวัดภูเก็ต กรุงเทพ และจังหวัดอื่นๆ โดยมี ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ ประธานหลักสูตรกล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ร่วมให้คำแนะนำในการออกฝึกงาน และร่วมทำกิจกรรมจิตปัญญา หัวข้อ ภาพอนาคต เพื่อสร้างจินตภาพที่นักศึกษามุ่งหวังในการทำงาน โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ ทักษะต่างๆจากการเรียนไปใช้ในการทำงานจริงเป็นระยะเวลา 4 เดือนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งนักศึกษาจะได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการทำงานท่ามกลางสถานการณ์ Covid19 ซึ่งทางสาขาวิชามุ่งหวังว่านักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า

 

33376

33387

33385

33389

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/QHWURPX22N9Qqn7G9