วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM 2 (19107) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้รับการประเมิน ได้แก่ นางสาววริสา ราชกิจชอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล ร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติราชการ ความก้าวหน้า และปัญหาจากการปฏิบัติงาน ที่ผู้รับการประเมินได้ทดลองปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลา 1 เดือน

 IMG 3933

IMG 3935

IMG 3942

IMG 3945

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/UYzRomxW92C1S8rY7