S 6840495

     เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย  ผศ.ดร.บัญฑิต  ไวว่อง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา/อาจารย์เดชา สีดูกา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกาฟรพิเศษ และ อาจารย์สุรเดช ทองแกมแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ความสำคัญของข้อมูลในการพัฒนาจังหวัด/พื้นที่ และ หัวข้อ ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจผลิตข้อมูล ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสนับสนุนเครือข่าย ร่วมสานสัมพันธ์มาดี”ภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมไวท์เฮาส์โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

S 6840497

S 6840513

S 6840517

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/SZaT9DT8842557z49