IMG 2361

 

     เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้จัดประชุมคัดเลือกประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM1 (ห้อง 19106) โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย ผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในการนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ไกรวุฒิ ตั้งสัตยาชีพ

 

IMG 2362

IMG 2364

IMG 2366

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/FBi9UEU7fJTczwxe9