เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM 1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลองค์กรและหลักสูตรกีฬาดำน้ำของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย (ATUS) จังหวัดภูเก็ต ซึ่งนำโดยนายพงศ์ธีระ บัวเพ็ชร และนายสุประวีณ์ สุขเกิด กรรมการสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย

IMG 1205

IMG 1213

IMG 1189

 

 คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/x264VJAR1jFmwWwU7