ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ ณ ห้องคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และ วิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ / ดร.อมรรัตน นาคะโร อาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ และ ดร.วชิราภรณ์ ชนะศรี อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโดย งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

33305

33304

33307

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://photos.app.goo.gl/UPXi1AUAaeAH5WLu7