วันนี้ (18 สิงหาคม 2563) เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นำโดย  รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และ ประธานหลักสูตร เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 0349

IMG 0355

IMG 0359

IMG 0450

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/uxPtynLYnNkxhCdu7