วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2563 โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร และประธานหลักสูตร ร่วมประชุม ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ ในการนี้ มีวาระการประชุมที่ประธานแจ้งให้ทราบ เรื่อง ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 / โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน ระบบคลัง หน่วยกิต การศึกษาตลอดชีวิต และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ / เสวนาทางวิชาการ เรื่อง การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในภาวะวิกฤติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ / กิจกรรมพิธีไหว้ครู ของนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) / การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ / ขอความร่วมมือไม่จอดรถ ตั้งสิ่งกีดขวาง บริเวณที่จอดรถ ทางลาด และหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่อื่นที่จัดไว้ดูแลผู้พิการ / การส่งผลงานพัฒนานักศึกษาอาจารย์ในช่วงปิดเทอม /การปรับปรุงหลักสูตร 2565 / วาระเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง การจัดทำกลุ่มวิชาแกน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2565 /และ วาระอื่นๆ เรื่อง ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

IMG 0125

IMG 0140

IMG 0194

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่